Ang Halaga ng Pagpapalit ni Kuya Wes

Hindi tuluyang nasuri ang personalidad ni Kuya Wes (Alcasid) pagdating sa dulo dahil hindi tuluyang naipakita ang dalawahan katangian, ang mabuti’t masamang, bilang tao na nahaharap sa maraming salimuot ng paninirahan sa lungsod. Hindi tuluyang nabuo ang arko niya sa kuwento. Sa halip, ang makikita ay kung paano niyang tatangkaing baguhin ang sitwasyon niya sa loob ng trabaho at kung paano niya aayusin ang katayuan niya habang nakikitira lamang sa kapatid. Ito ang dalawang pinakamalaking bahagi ng kaniyang buhay na hahati sa oras at atensiyon niya. Sa kabilang panig, ito rin ang magdadala ng hamon at mangangailangan ng pagbabago sa kaniya.

Dito na pumapasok ang conflict na kung susurii’y wasto ang pagtatapat at waring magsimbigat. Malinaw ang pagpipilian ni Wes sa kaniyang kinatatayuan bilang isang empleado ng money remittance center, ilaan ang pera upang makatulong sa kapatid o ibigay ang kinikita sa napupusuang customer. Mabigat sapagkat kabuhayan ang nakataya. Higit pang magbibigat dahil dugo laban sa tubig ang sukatan ng pagpipilian.

Pero narito ang pinakamaling suliranin ng sa characterization kay Wes, sa kagustuhang unahin ang sarili, panandaliang nakatikim siya ng ligaya gayong ang tanging pamilyang kilala niya ang nasira sa prosesong ito. Maaaring sabihing hindi maayos ang turing sa kaniya kaya patas lamang ang hindi niya pagtulong sa bahay. Ngunit wala ito sa katauhan ni Wes, na ipinakilala na matiisin, masipag, mapagkumbaba, at hindi gagawa ng kahit anong makasasama sa iba. Sumobra ang layo niya sa dating sarili nang maging pabaya at balewalain ang kalagayan ng iba. Malayo na ito sa sinabi niyang sila/siya ang tagapagdala ng pag-asa ng iba.

Kaya naman masasabing hindi magiging buo ang pagpapalit ni Kuya Wes sa bawat pagkilos na ginawa niya. Aktibo niyang hinahabol ang táng gusto niya pero pasibo siya sa sitwasyon ng kaanak na tinutuluyan. Malinaw na pinipili niya ang isa gayong malinaw din sa kaniyang ayaw naman talagang niyan pabayaan ang nagpatuloy sa kaniya sa Maynila. Mahahalatang malungkot pa rin ang protagonista kahit pa maghapong masaya.

Madaling maunawaan na ang tanging gusto niya lamang mangyari ay ilagay ang sarili sa sentro kahit minsan. Dahil dito, maláy niyang pakikilusin ang sarili bagaman may pag-aalangan para madama iyong hindi pa nahahagip ng kaniyang sensibilidad kailanman kahit pa ang kapalit nito’y allergy mula sa pagkain ng manok. Kitang-kita na handa siyang isangkalan ang katawan sapagkat hindi pisikal ang hinahanap niya.

Itong pagtatangkang umalis sa nakasanayang posisyon at maalwang pagkakapuwesto ay may manipestasyon sa pagbabago ng kinalalagyan niya sa komposisyon ng kuwadro o kung minsan, kuwadro sa loob ng kuwdro. Sa madaling sabi, nakakahon si Wes sa loob ng mahaba-habang panahon at walang siyang ginawa upang makalabas at ang pagiging maláy niya sa wakas ay isang hakbang tungo sa pagiging malaya niyang makapili para sa sarili.

Screenshot mula sa trailer sa http://www.cinemalaya.org/kuya-wes/

Gaya ng estilong ginawa ni Mayo sa kaniyang The Chanters, malaki ang halaga at silbi ng frame dito. Madalas inilalagay ang protagonista sa sulok o halos dulo na ng kuwadro kung may sinisilip sa labas o malayo. Pero ganito rin ang kinalalagyan niya maging siya ay matamlay, malungkot, o kahit masaya. Tunay lamang na nasa sentro siya ng lahat kung siya ang nag-iisa. Marahil upang maipatanaw na sa pag-iisa, maaaring maging mas mabuti ang lahat para sa kaniya sa halip na umasa at tulong ng iba. Pero kahit pa ganoon, higit na malaki pa rin ang inilalaan sa bakanteng espasyo kaysa sa kaniya.

IMG_0285.PNG Larawan mula sa trailer sa http://www.cinemalaya.org/kuya-wes/

Marahang magbabago ang lahat lalo na ang pagkakaibigan niya kay Erika (Raymundo). Aabot pa ang pakikipagmabutihan niya sa hinahangaang customer sa pagbabago ng puwesto ng framing nilang dalawa. Kung sa una’y sagad sa kaliwang bahagi, magiging pantay ang pagkakahati ng screen para sa dalawa. At aabot pa sa puntong mababaligtad ang sitwasyon nila’t si Erika na ang masasagad sa kanang bahagi ng hinahating screen.

IMG_0281

IMG_0289Screenshot mula sa trailer sa http://www.cinemalaya.org/kuya-wes/

Magkakaroon ng pagpapalit ng kinalalagyan ang dalawa bilang pahiwatig na hindi na mahalaga ang inilaang puwang ni Wes sa kaniyang puso para kay Erika. Ang pagpapalit na ito ay sasagarin hanggang sa pagtatapos ng pelikula. Pansinin ang larawan sa taas, ang unang eksenang ito ay halimbawa ng paglalagay kay Wes sa margin ng screen. Ngunit sa pagtatapos, mababago ang nilalaman ng kuhang ito ang magmumula ang anggulo mula sa loob ng branch. Ang iniibig ang hahalili sa kaniyang puwesto habang tinatanaw si Wes na naglalakad papalayo sa salaming kahong nagpipiit sa kaniyang potensiyal bilang tao na dati’y balewala, ngayo’y natutuhan na ang kaniyang halaga.

 

 

 

 

 

Kuya Wes Movie Review | Movie Analysis | Movie Criticism

Kuya Wes Film Review | Film Analysis | Film Criticism

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s