Tungkol sa Pahina

Bukod sa panonood, masusing tinitingnan ang nilalaman ng bawat sineng itinatampok sa pahinang ito. Ninanais dito na mapalalim ang pag-unawa sa natunghayan o matutunghayang pelikula, at maiangat ang paraan ng pagsusuri sa sinasabi nito. Binibigyang halaga ang estilo at paraan ng paglikha ngunit malaki ang pagkiling sa takbo ng naratibo na nagbubukas sa di tuwirang inilalahad sa mata ng manonood. Isang nararapat na pagkilala sapagkat lahat ng sine ay maaaring basahin bilang teksto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s